Liturgický program na VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 06.04.
Pondelok
08:30 sv. omša
Na úmysel kňaza

10:30 sv. omša
Zdr. Margita
 Veľkonočný pondelok
 07.04. 
Utorok
18:00 sv. omša
Zdr. rod. Milina
Veľkonočný utorok
 08.04.
Streda
 18:00 sv. omša
+ Anna Kočišová
Veľkonočná streda
09.04.
Štvrtok
17:00 sv. omša v Stankovciach
18:00 sv. omša
Zdr. rod. Lucia
 Veľkonočný štvrtok
10.04.
Piatok
 18:00 sv. omša
Zdr. Štefan
 Veľkonočný piatok
11.04.
Sobota
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza
Veľkonočná sobota

12.04.  

Nedeľa

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10:30 sv. omša
Na úmysel kňaza

15:00 – Korunka Božieho Milosrdenstva

 2.Veľkonočná nedeľa

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

slávnosť

  • vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná
  • dňa 11.4.2015 sa bude v Prešove konať arcidiecézne stretnutie mladých
  • milodary na náš chrám: Bohuznáma rodina 50,-€; Pán Boh zaplať a požehnaj
  • upratovanie kostola v sobotu 11.04.2015: Ďurková Anna, Hirková Helena, Kandupová Ľubica