Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb

za duchovné povolania píše: „Skúsenosť vykročenia je spôsobom videnia kresťanského života, zvlášť tých, ktorí prijímajú povolanie zvláštneho zasvätenia službe Evanjelia. Ono spočíva na základe neustáleho návratu i premeny, v neustálom putovaní, v prechode zo smrti do života, ako to slávime v celej liturgii: je paschálnym dynamizmom. V podstate – od povolania Abraháma po povolanie Mojžiša, od putovania Izraela púšťou po návrat ohlasovaný prorokmi, až po misijnú cestu Ježiša, ktorej vrcholom je jeho smrť a zmŕtvychvstanie, povolanie je vždy činnosťou Boha, ktorý nás vyvádza z našej bezvýchodiskovej situácie, zbavuje nás všetkých foriem otroctva, nenecháva nás upadnúť do zvykovosti a ľahostajnosti a pobáda nás k radosti zo spoločenstva s Bohom i blížnymi. Odpovedať na Božie povolanie znamená dovoliť mu, aby nás vyviedol z našej falošnej stálosti (stabilnosti), ba aby nás naviedol na cestu k Ježišovi, ktorý je najdôležitejším a posledným cieľom nášho života i nášho šťastia.“

Modlitba:

Bože a Otče náš,
Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov;
daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily,
aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára
a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.