Liturgický program na 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 04.05.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Anna Čačková,  +Ján Tomeček
 Veľkonočná féria
 05.05. 
Utorok
07:00 sv. omša
Zdr. Gabriela a Jozef

 Veľkonočná féria

 06.05.
Streda
 18:00 sv. omša
+ Michal, Anna, Jozef
 Veľkonočná féria
07.05.
Štvrtok
07:00 sv. omša
+ Ján, Mária
 Za nové kňazské a rehoľné povolania  
votívna sv. omša
08.05.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Anna Popaďáková
 Veľkonočná féria
09.05.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Mária 70 rok.                                                                                

09:00 spoveď prvoprijímajúcich detí

 Veľkonočná féria

10.05.  

Nedeľa

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti


10:30 sv. omša
slávnosť PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA   

 6.Veľkonočná nedeľa „B“

slávnosť


  • vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná
  • v utorok o 17:00 hod. bude v kostole nácvik detí, ktoré sa pripravujú na PSP
  • upratovanie kostola v sobotu 09.05.2015: rodičia 1. prijímajúcich detí
  • milodary na kostol: Bohuznáma rodina 70,-€ a 50,-€. Pán Boh zaplať a požehnaj.