Liturgický program na 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 18.05.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. a poďakovanie rod. Matiskovej
Veľkonočná féria
(95. výr. narodenia J.P. II)
 19.05. 
Utorok
07:00 sv. omša
+ Juraj, Alžbeta

 Veľkonočná féria

 20.05.
Streda
 18:00 sv. omša
+ Andrej, Alžbeta Ceľuchovi
 Za jednotu kresťanov
votívna sv. omša
(kántry)
21.05.
Štvrtok
07:00 sv. omša
+ Jozef, Anna
 Veľkonočná féria
22.05.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Anna Valovčinová
 Veľkonočná féria
(kántry)
23.05.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Ján     

Veľkonočná féria

24.05.  

Nedeľa

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti


10:30 sv. omša
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
   

8. Veľkonočná nedeľa „B“

Zoslanie Ducha Svätého

slávnosť


  • vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná
  • upratovanie kostola v sobotu 23.05.2015 o 9:00 hod.:
    Kurišková Helena, Popaďáková Mária, Urbanová Mária
  • milodary na kostol: Bohuznáma rodina 50,-€, Pán Boh zaplať a požehnaj.