Sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce

V nedeľu 24. mája oslávime sviatok Zoslania Ducha Svätého, nazývaný aj Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Skončí sa tak 50-dňové Veľkonočné obdobie (grécky Pentekoste-50).
Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme, boli naplnení Duchom Svätým, ako ju opisujú Skutky apoštolov. “Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I Zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť”.

V deň Turíc (sedem týždňov po Veľkej noci) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. V tento deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica a zároveň bola cirkev zjavená svetu. Od toho dňa je kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v neho veria.

Sväté Písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života. Podľa učenia cirkvi je Duch Svätý poslaný do sveta ako Oživovateľ, aby neustále oživoval osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Jeho pôsobenie je popísané ako “oheň” alebo “živá voda”. Takzvaný zázrak jazykov pripomína, že hlásanie posolstva Ježiša Krista má pre celý svet význam presahujúci jazykové bariéry.

K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda,

ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste,

a oheň symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu,

ale tiež oblak a svetlo.

Až neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala holubica.

Do 4. storočia slávili kresťania na Turíce nielen koniec veľkonočného obdobia, ale aj Nanebovstúpenie Pána uvedené v Skutkoch apoštolov, neskôr sa začali sláviť samostatne. Podobne ako Vianoce a Veľká noc dostali aj Turíce ďalší deň sviatku – Svätodušný pondelok.