Liturgický program na NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SV. „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 25.05.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Ondrej a + rodičia

Svätodušný pondelok

O Duchu Svätom

votívna sv. omša

 26.05. 
Utorok
07:00 sv. omša
+ Jozef, Mária Kačurovi

Sv. Filipa Nériho, kňaza

spomienka

 27.05.
Streda
 18:00 sv. omša
+ Anna Zebegneyova
O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

28.05.
Štvrtok
07:00 sv. omša
+ z rod. Čolákovej, + Ján

 Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza

sviatok

29.05.
Piatok
18:00 sv. omša
+
Anna, Jozef Kočiš
 féria
30.05.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Ján

15:00 sobášny obrad Kraus – Tkáčová     

Panny Márie

v sobotu

ľub. spomienka

31.05.  

Nedeľa

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti


10:30 Odpustová sv. omša
Hlavný celebrant: ThDr. Štefan Novotný, PhD, rektor kňazského seminára v Košiciach
   

 9. nedeľa cez rok  „B“

slávnosť

 Najsvätejšej Trojice

 

  • v nedeľu bude zbierka na náš chrám, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • upratovanie kostola v sobotu 30.05.2015 o 9:00 hod.:
    Kočišová Milada, Košarová Anna, Bartková Mária
  • milodary na kostol: Bohuznáma rodina 50,-; 100,- a 100,-  €, Pán Boh zaplať a požehnaj.