Liturgický program na NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 01.06.
Pondelok
07.00 sv. omša
Zdr. Luboš 

08.00 – 10.00 sv. spoveď

Sv. Justína, mučeníka (spomienka)
 02.06. 
Utorok
16.00 sv. spoveď

 

18.00 sv. omša
Zdr. Ján s rod.

féria
 03.06.
Streda
16.00 sv. spoveď 

18.00 sv. omša
+ Alžbeta, Michal Kraus

Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov
spomienka
04.06.
Štvrtok
07.00 sv. omša
Za veriacich farnosti 

18.00 sv. omša + Eucharistická procesia
Zdr. Dušan Mazar – 50r.

Najsvätejšieho Kristovho Tela
a Krvi

slávnosť

prikázaný sviatok !!

05.06.
Piatok
08.00 spoveď chorých 

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša
Za živ. a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša
06.06.
Sobota
07.00 mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
+ Karol a Jaroslav Vaško

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

07.06.  

Nedeľa

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti


10:30 sv. omša

   

 10. nedeľa cez rok  „B“

 

  • upratovanie kostola v sobotu 06.06.2015 o 9:00 hod.: Koľveková Anna, Matisková Monika, Furdáková Mária
  • milodary na kostol: Novomanželia Krausovi 50 €, Pán Boh zaplať a požehnaj.