Sviatok Panny Márie Karmelskej

Vo štvrtok 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej.
Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu
karmelitánov. Hebrejské slovo karmel znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku oblečú do zelene. V Biblii je pohorie symbolom
krásy a kypriaceho života. Najznámejšou udalosťou, ktorá sa k tomuto miestu v Biblii viaže,
je zápas o pravú vieru Izraela v dobe proroka Eliáša (9. storočie pred Kristom).
Charakter pohoria poskytoval dobré podmienky na život v ústraní. Uctievanie Panny Márie
Karmelskej má svoj pôvod u proroka Eliáša, ktorý z hory Karmel v Palestíne pozoroval z
mora vychádzajúci obláčik, predobraz Panny Márie. Na túto legendu nadviazal zakladateľ
karmelitánov sv. Bertold, ktorý sa roku 1185 usadil so svojimi desiatimi spoločníkmi v
jaskyni proroka Eliáša na hore Karmel a žil tam ako pustovník. Roku 1226 pápež Honorius
III. potvrdil rehoľu karmelitánov, ale už o niekoľko desaťročí jej hrozil zánik, keď ich v
polovici 13. storočia mohamedánske útoky prinútili presídliť do Európy a museli zmeniť
pustovnícky spôsob života a čeliť rôznym ťažkostiam.
Podľa tradície sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému Šimonovi Stockovi dňa 16. júla
1251 zjavila Panna Mária a venovala mu škapuliar na znak svojej ochrany a pomoci. Preto sa
Karmelská Panna Mária nazýva aj Škapuliarska. Sv. Šimon Stock po tomto zjavení založil
Bratstvo nerehoľných členov, cez ktorých šíril úctu k Panne Márii Karmelskej a k svätému
škapuliaru po celom svete. Najvýznamnejším dňom rehole je 16. júl 1726, keď sa spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie začala sláviť aj v rímskom kalendári. S nosením plátených
amuletov škapuliarov sú spojené viaceré prisľúbenia a milosti. Veriaci ich používajú dodnes.
Škapuliar, z latinského slova scapula – lopatka, označuje pôvodne časť odevu, vlastne pruh
látky splývajúcej cez prsia a chrbát dole ako zástera. Je bežnou súčasťou rehoľného oblečenia
nielen u karmelitánov.
Prakticky však škapuliar pozostáva z dvoch malých kúskov látky, spojených dvoma stužkami.
Obvykle je na nich znázornené videnie Panny Márie Karmelskej a obraz Panny Márie s
Ježiškom. Škapuliar sa prijíma zvláštnym obradom len raz a odovzdáva ho kňaz, diakon,
alebo iná poverená osoba. Platený škapuliar môže nahrádzať medailón, na ktorom je
vyobrazené Srdce Ježišovo a obraz Panny Márie Karmelskej. Každý, kto nosí škapuliar,
zaväzuje sa žiť podľa evanjelia. Pri príležitosti tohto sviatku sa konajú na viacerých miestach
mariánske púte.