Liturgický program na 18. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
03.08.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Michal

Féria
04.08. 
Utorok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Mária Madárová – zádušná

Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza

spomienka

05.08.
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Juraj, Jana

Sv. Jozefa

votívna sv. omša

06.08.
Štvrtok
18.00 sv. omša

+ Michal

Premenenie Pána

sviatok

07.08.
Piatok
08.00 spoveď chorých
17.00 eucharistická adorácia
18.00 sv. omša

Za živ. a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

08.08.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Jozef a + rodičia

Sv. Dominika, kňaza

spomienka

09.08.
Nedeľa

08.30  sv.omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30  sv. omša

19. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • Dnes o 15.00 pobožnosť KBM;
  • Zbierka na náš chrám 355.68 eur. Pán Boh zaplať;
  • Milodary: bohuznáma rod. 50 eur, 2x bohuznáma rod. 100 eur.;
  • Upratovanie kostola v sobotu o 9.00: Ištoková Mária, Makanova Anna, Valovčinová Anna