Liturgický program na 22. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
31.08.
Pondelok
01.09. 
Utorok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša
+ Michal, Alžbeta Migaľ

féria
02.09.
Streda
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša
+ Valéria, Štefan

O Duchu Svätom

votívna sv. omša

(začiatok školského roka)

03.09.
Štvrtok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša
 + Michal, Mária

Za nové rehoľné povolania
votívna sv. omša
04.09.
Piatok
08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša
 Za živých a zosnulých členov BBSJ

O Božskom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

05.09.
Sobota
07.00 mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
+ Vasiľ, Michal, Mikuláš
Panny Márie v sobotu

votívna sv. omša

06.09.
Nedeľa

08.30 sv.omša 

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30  sv. omša

15.00 modlitba Korunky 
           Božieho Milosrdenstva

23. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť