Liturgický program na 23. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
07.09.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Róbert

Sv. Košických mučeníkov
spomienka
08.09. 
Utorok
18.00 sv. omša

+ Jozef

Narodenie Panny Márie
sviatok
09.09.
Streda
18.00 sv. omša

+ Mária Šalátová

féria
10.09.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Viera Hocmanová

Za nové rehoľné povolania
votívna sv. omša
11.09.
Piatok
18.00 sv. omša -zádušná

+ Anna Buchancová

féria
12.09.
Sobota
08.00 sv.omša

Zdr. rodina Borošová a Bandurová

Najsvätejšieho mena
Panny Márie
spomienka
13.09.
Nedeľa

08.30  sv.omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30  sv. omša

+ Mária, Michal

24. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • Zbierka na kostol: 488,30 eur
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur, z krstu Niny Želinkovej 50 eur, Pán Boh zaplať
  • V stredu po sv. omši hodinová adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Dudášová Anna, Vaľovčínová Mária, Vaľovčínová Anna