NARODENIE PANNY MÁRIE

Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie
v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší medzi
judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“ …
Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie
v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší medzi
judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“

 
Betlehem je malé mestečko nachádzajúce sa 8 kilometrov južne od Jeruzalema. Práve toto
najmenšie mestečko si Boh vyberá, aby prejavil svoju moc.
Medzi všetkými týmito najmenšími, o ktorých svet nemá záujem, vyčnieva pokorná Pánova
služobnica Mária. Napriek tomu, že nebola v očiach sveta ničím výnimočná, Boh si ju vyvolil
pred vekmi a pripravil ju na to, aby sa stala matkou jeho Syna. Knihy Svätého Písma
nehovoria nič o narodení a detstve Panny Márie. Veľmi skromné a neisté správy z prvých
storočí kresťanstva podávajú apokryfné spisy. Podľa nich boli rodičmi Panny Márie
bohabojní ľudia Joachim a Anna. Sv. Joachim často putoval do jeruzalemského chrámu, aby
priniesol Bohu obetu. Kňazi v chráme mu vyčítali bezvýznamnosť jeho obety, pretože
nesplodil potomka. Takýto postoj kňazov ho veľmi ranil. Preto odišiel na púšť, kde sa 40 dní
postil a modlil, aby Boh z neho a z jeho manželky sňal túto hanbu. Na tento úmysel sa
modlila i Anna. Napokon Boh vypočul ich prosby a Anna počala a porodila dievčatko, ktoré
neskôr odovzdala na výchovu do jeruzalemského chrámu. Podľa tradície v ňom Mária
prebývala až do 12. roku svojho života.

 
Mária, Bohom vyvolená Pánova služobnica na sviatok svojho narodenia pripomína každému
z nás, že aj my sme Bohom určení, aby sme vo svojom živote nosili obraz jeho Syna. Každý
z nás sa stáva skrze sviatosť krstu a birmovania Božím vyvoleným. Je určený na to, aby bol
rannou hviezdou. Na prahu tretieho tisícročia je potrebné, aby si kresťania uvedomili toto
poslanie, ktoré má zahanbiť pyšných a veľkých tohto sveta.