Liturgický program na 26. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.09.
Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Michal, Mária

féria
29.09.
Utorok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Michal

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

sviatok

30.09.
Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Mária a Jozef Urban

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

01.10.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef, Michal, Anna

Za nové kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

02.10.
Piatok

08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša + Stretnutie birmovancov

Za živ. a + čl. BBSJ

 

O božskom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

03.10.
Sobota
15.00 sobášna sv. omša Kušnír – Michalenková
17.00 mariánske večeradlo

18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)
Zdr. Anna

O Panne Márií

votívna sv. omša

1. sobota v mesiaci

04.10.
Nedeľa

08.30 sv.omša + pobožnosť

ZA FARNOSŤ

10.30 odpustová sv. liturgia v Stankovciach

27. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • V stredu po sv. omši hodinová adorácia
  • Zbierka na rádio Lumen 398.43 eur
  • Odpustová slávnosť v Stankovciach, info na nástenke
  • Milodary: novomanželia Majzeľovi a Kohútovi na chrám 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Pančušková Mária, Bialobková Mária, Majzeľová Mária