Liturgický program na 31. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.11.
Pondelok

07.00 sv. omša

Za všetky duše v očistci

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Spomienka na všetkých

verných zosnulých

03.11.
Utorok

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

féria
04.11.
Streda

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

sv. Karol Borromea, biskup
spomienka
05.11.
Štvrtok

07.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Za kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

06.11.
Piatok
08.00 sv. spoveď chorých
17.00 eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých
Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

07.11.
Sobota
07.00 mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých
O Panne Márií
Fatimská sobota
08.11.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

32. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

  • Spovedanie hodinu pred sv. omšou
  • V piatok stretnutie birmovancov nebude
  • Godzone 17.11, prihlásiť sa u M. Ceľuchovej
  • Zo zbierky na kostol 946.76 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Bobiková Monika, Koscelniková Martina, Jakubová Mária.