KRISTUS KRÁĽ

Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci jubilejného roka 1925. Pápež chcel týmto sviatkom predstaviť vládcom sveta kresťanskú protiváhu Cirkvi. Vybral z kresťanského učenia to, čo sa už slávilo: Vianoce a Zjavenie Pána, keď sa nám narodil Kráľ, i Veľkú Noc, keď bol Ježiš ako židovský kráľ obžalovaný pred Pilátom. Po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a bol preložený na tridsiatu štvrtú tzv. „cezročnú“ nedeľu v roku. Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka.

Súčasťou slávenia slávnosti Krista Kráľa  je zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Týmto gestom sme všetci pozvaní uznať Ježiša Krista ako jediného Pána a Kráľa v našom živote. Pápež Pius XI. zdôrazňoval, že jediný Kráľ je Ježiš Kristus. Jeho slová sú stále živé a aktuálne. Dôkaz tohto posolstva slávnosti Krista Kráľa nachádzame aj v Písme. Prorok Daniel vidí vo svojom prorockom videní „Syna človeka“, ktorý prichádza, zakladá „večné a vesmírne kráľovstvo, kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja“. Prorocké videnie končí odovzdaním moci Najvyššiemu, ktorého kráľovstvo je večné. Všetky tieto starozákonné predobrazy sa napĺňajú na Ježišovi Kristovi – Kráľovi kráľov.

Aký je náš Kráľ? Náš kráľ je bez služobníctva, bez armády… . Jeho jediným žezlom je kríž. Kristus nevlastní žezlo pyšnej moci, ale žezlo služby a obety – kríž. Ježiš pred Pilátom stojí ako „Pánov služobník“, ktorého vedú ako „ovcu na zabitie“, a ktorý vylieva svoju vlastnú krv, aby nás priviedol do svojho kráľovstva.

 Zlatá odpustková modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, Teba za kráľa sveta uznávam, všetko čo bolo stvorené, pre Teba bolo učinené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem svoje krstné sľuby: Zriekam sa zlého ducha i všetkej pýchy jeho i všetkých skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali sväté kráľovstvo Tvoje a tak sa kráľovstvo pokoja Tvojho upevnilo na celom svete. Amen.

kr1 kr2