Liturgický program na 1. adventnú nedeľu “C”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.11.
Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ján, Ján Kmec

Sv. Ondreja, apoštola

sviatok patróna diecézy

01.12.
Utorok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Za obrátenie sŕdc bohuznámych rodín

féria
02.12.
Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Silvia – 40r.

féria
03.12.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Anna

Sv. Františka Xaverského, kňaza

spomienka

04.12.
Piatok
09.00 sv. spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

Za živ. a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

1. piatok v mesiaci

votívna sv. omša

05.12.
Sobota
17.00 Mariánske večeradlo

18.00 sv. omša – za účastí detí

+ Ján Drabina

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

(s platnosťou na nedeľu)

06.12.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30 sv. omša

2. adventná nedeľa C

slávnosť

 

 

  • Vianočné oplátky si môžete zakúpiť v zákrestií, cena 80 centov
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 30 eur, bohuznáma rodina na organ 50 eur, bohuznáma rodina na organ 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Straková Ľudmila, Demeterova Emília, Tušanová Helena.