Liturgický program na 2. adventnú nedeľu “C”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.12.
Pondelok

18.00 sv. omša

+ Jozef Rabatin – 25. výr.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

(s platnosťou zo slávnosti)

08.12.
Utorok

07.00 sv. omša

Za veriacich

18.00 sv. omša

Zdr. Janka

Nepoškvrnené Počatie Panny Márieslávnosť

(prikázaný sviatok)

09.12.
Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Michal, Jozef, Mária

Za zachovanie mieru a spravodlivosti vo svete

votívna sv. omša

10.12.
Štvrtok

06.00 rorátna sv. omša

Zdr. Anna Mišincová

Panna Mária Matka Milosrdenstva

(roráty)

11.12.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Mária Urbanová

Féria

(kántry)

12.12.
Sobota
06.00 rorátna sv. omša
Zdr. Mária
Panna Mária Brána do neba

(roráty)

13.12.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30 sv. omša

15.00 – 18.00 vianočná spoveď

 

3. adventná nedeľa C

slávnosť

 

 

  • Z jesennej zbierky na charitu 326.93 eur
  • V utorok na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Mária začína v Cirkvi Mimoriadný Jubilejný rok Milosrdenstva ktorý vyhlásil sv. otec František. V tento deň bude na chráme sv. Petra vo Vatikáne otvorená Jubilejná brána
  • Streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni: umýslom je modlitba za pokoj a mier vo svete
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Poďakovanie patrí aj Ružencovému bratstvu našej farnosti za poskytnutie finančného daru 200 eur na mikuláške darčeky pre naše deti.
  • Kto by chcel darovať do chrámu vianočný stromček, môže to nahlásiť členom farskej rady, vopred vďaka
  • Obecné zastipiteľstvo odsúhlasilo finačný dar vo výške 600 eur na rekonštrukciu organu vo farskom kostole
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kačmárová Mária, Godova Helena, Kočišová Helena.