Liturgický program na 3. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.1.
Pondelok

18.00 sv. omša

+ Michal Matisko – 7. výr.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

sviatok

26.1.
Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Miloš s rod.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

spomienka

27.1.
Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Anna – 2. výr.

o sv. Jozefovi

votívna sv. omša

28.1.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

29.1.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie rodičov žiakov 3. ročníka

Zdr. Štefan

Féria
30.1.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Mária
Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

31.1.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

 

4. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na budúci víkend od 29.01. – 31.01. bude Trojdnie Modlitieb matiek
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma sestra 50 eur, z krstu Lukáša Longu 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Ceľuchová Marta, Ceľuchová Viera, Buriaková Mária