Liturgický program na 4. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.2.
Pondelok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Lucia s rod.

Féria
02.2.
Utorok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Florián

Obetovanie Pána

sviatok

03.2.
Streda
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Mária

o sv. Jozefovi

votívna sv. omša

04.2.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Anna Timková

Za nové kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

05.2.
Piatok
08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

06.2.
Sobota
07.00 mariánske večeradlo

08.00 sv. omša   

+ Jozef Madár

O Panne Márii

Fatimská sobota

07.2.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

15.00 pobožnosť Korunka Božieho Milosrdenstva

 

5. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • V utorok požehnávanie hromničných sviec pri sv. omši
  • Zo zbierky na ACM a UPC 137.35 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Urbanová Anna, Duranikova Marcela, Straková Anna