Liturgický program na 3. pôstnu nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
29.2.
Pondelok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. rod. Pančušková

Féria
01.3.
Utorok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ján Chromý

Féria
02.3.
Streda
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Adriana s rod.

Féria
03.3.
Štvrtok
07.00 sv. omša Féria
04.3.
Piatok
08.00 sv. spoveď chorých

17.30 pobožnosť Krížovej cesty

18.00 sv. omša + pobožnosť + stretnutie birmovancov

Za živých a + čl. BBSJ

Féria
05.3.
Sobota
07.00 mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

Féria
06.3.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

14.00 pobožnosť Krížovej cesty + modlitba Korunky Bož. Milosrdenstva

4. pôstna nedeľa C

slávnosť

 

  • Milodary: bohuznáma rodina pre núdzne rodiny 100 eur, bohuznáma rodina na chrám 50 eur, bohuznáma sestra 100 eur, miestna organizácia Červený kríž na kvety na Veľkú Noc 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Matisková Helena, Švirbeľova Anna, Širáková Daniela