Pôst

P Ô S T

Toto dôležité liturgické obdobie sa delí na dve časti: kajúcnu trvajúcu do piatej pôstnej nedele a pašijnú, ktorá zahŕňa posledné dva týždne Pôstneho obdobia.

postKaždý Veľký pôst je cestou…

Je cestou za Kristom, cestou za Majstrom a našim Priateľom. Je ťažké ísť za ním, pretože nám káže odpúšťať, podať ruku, modliť sa za nepriateľov, modliť sa v skrytosti… Je ťažké ísť za Ježišom, ktorý nehlása ľahké evanjelium. A predsa chceme túto cestu prejsť…

 

 

Dôverujme teda múdrosti Cirkvi, ktorá nám dáva najprv niekoľko týždňov na obrátenie.

 V tom čase dominujúce témy v liturgii sú:

  • pokánie,
  • krst ako znak obrátenia
  • a skutky kresťanskej lásky:

                                                      » modlitba,

                                                      » pôst

                                                      » a almužna.

 Až keď človek odvráti život, oči a srdce od hriechu a celou svojou dušou sa zanorí do Božej lásky, až vtedy môže naplno spoznávať najväčšie tajomstvá kresťanskej viery. Iba srdce preplnené svetlom modlitby a dobroty môže v pokore kontemplovať Pánovo umučenie.

Je to teda paradoxné pravidlo: keď spoznávam rozmery vlastného hriechu, zakusujem, akou láskou ma miluje nebeský Otec. Táto láska sa v plnosti zjavuje v obeti Ježiša na kríži. Preto sa oplatí ísť za Kristom. Ísť v jeho šľapajach a počúvať jeho slová, oplatí sa bojovať s egoizmom a pesimizmom. Oplatí sa v modlitbovej uzobranosti znovu si vybrať tú cestu, ktorú nám určil Boh.