Liturgický program na 6. Veľkonočnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.5.
Pondelok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Jozef, Zuzana

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

03.5.
Utorok
07.00 sv. omša

Zdr. Daniel

08.00 – 10.00 sv. spoveď

17.00 – nácvik detí v kostole

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

sviatok

04.5.
Streda
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Eva, Milan

Veľkonočná féria

(s platnosťou zo slávnosti)

05.5.
Štvrtok
07.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

18.00 sv. omša

+ Andrej Bujko

Nanebovstúpenie Pána

slávnosť

( prikázaný sviatok)

06.5.
Piatok
08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

Za živých a + čl. BBSJ

O Božskom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

07.5.
Sobota
08.00 sv. omša

Zdr. Monika

9.00 sv. spoveď detí

Veľkonočná féria
08.5.
Nedeľa

08.30  sv.omša

Za veriacich  farnosti

10.30 sv. omša slávnosť 1. sv. prijímania

Za 1.prijímajúce deti

7. veľkonočná nedeľa „C“

slávnosť

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 20 eur a novomanželia Murníkovi zo svadby 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj