Liturgický program na 9. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.5.
Pondelok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Anna

Féria
31.5.
Utorok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Jozef a rodičia

O Panne Márii

votívna sv. omša

01.6.
Streda
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Božena s rod.

Sv. Justína, mučeníka

spomienka

02.6.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

 Za nové kňazské povolania

votívna sv. omša

03.6.
Piatok
08.00 sv. spoveď chorých

18.00 sv. omša + odprosujúca pobožnosť

Za živ a + čl. BBSJ

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

slávnosť

04.6.
Sobota
08.00 sv. omša

Zdr. Viera – 50r.

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

spomienka

05.6.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich  farnosti

10.30 sv. omša

15.00 Korunka Božieho Milosrdenstva

10. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Jún je mesiacom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, modlíme sa za nových diakonov a kňazov
  • Milodary: bohuznama sestra 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Senková Mária; Bila Erika, Dombajová Viera