Liturgický program na 13. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.6.
Pondelok
13.00 pohrebná sv. omša

+ Janka Kovková

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ján, Mária Bily

Féria
28.6.
Utorok
16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša (s platnosťou zo slávnosti)

Zdr. Anna a Jozef – 35. výr. sobáša

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

vigília zo slávnosti

29.6.
Streda
07.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

08.00 – 10.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. a BP Pavlína

sv. Petra a Pavla, apoštolov

slávnosť

(prikázaný sviatok)

30.6.
Štvrtok
07.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

 Féria
01.7.
Piatok
08.00 sv. spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

Na poďakovanie Pánu Bohu

Te Deum

ukončenie škol. roka

02.7.
Sobota
07.00 mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Pavol, Mária s rod.

Návšteva Panny Márie

sviatok

03.7.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30 sv. omša

15.00 modlitba KBM

14. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Vo štvrtok pozývame školákov na duchovno – športové popoludnie, ktoré začne o 15.00 na hati
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka
  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, z krstu Marka Matty 50 eur, bohuznáma sestra na kostolné potreby 40 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Šmajdová Emília; Michalenková Viera, Kušnírová Anna