Liturgický program na 14. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 4.7.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Mária Matisková

Féria
 5.7.
Utorok

08.30 sv. omša

Na úmysel kňaza

10.30 sv. omša

Zdr. Beáta – 40r.

Sv. Cyrila a Metoda,

slovanských vierozvestov

slávnosť

 6.7.
Streda
18.00 sv. omša

+ Jozef

sv. Jozefa
votívna sv. omša
 7.7.
Štvrtok
Púť seniorov do Levoče
 8.7.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Mária

Féria
 9.7.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Jozef

Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka
 10.7.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30 sv. omša

15. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Zbierka na chrám – 812 eur
  • Milodary: bohuznáma sestra 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Gofová Mária, Ceľuchová Eva, Balogová Mária