Liturgický program na 18. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 01.8.
Pondelok
 16.00 sv. spoveď 

 18.00 sv. omša

+ Mária

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

 02.8.
Utorok
 07.00 sv. omša

+ Jozef, Zuzana, Peter 

 08.00 – 10.00 sv. spoveď

Féria
 03.8.
Streda
 16.00 sv. spoveď

 18.00 sv. omša

+ Mária, Jozef

sv. Jozefa

votívna sv. omša

 04.8.
Štvrtok
 07.00 sv. omša

Zdr. rodičov

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

spomienka

 05.8.
Piatok
 08.00 spoveď chorých

 17.00 Eucharistická adorácia

 18.00 sv. omša

Za živ. a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

 06.8.
Sobota
 07.00 Mariánske večeradlo 

 08.00 sv. omša

+ Juraj, Jana Urban

 Premenenie Pána

sviatok

 07.8.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30 sv. omša

19. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na kostol obetovali zo svadby novomanž. Bartkovi na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Vargová Anna, Tokárová Ľudmila, Gerová Anna