Liturgický program na 27. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 3.10.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Za živých a + ročníka 1959

Féria
 4.10.

Utorok

07.00 sv. omša

+ František

08.00 sv. spoveď

Sv. Františka z Assisi

spomienka

 5.10.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Andrej, Mária

Svätej Faustíny Kowalskej, panny

spomienka

 6.10.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

19.00 stretnutie birmovancov

Za nové kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

 7.10.

Piatok

08.00 sv. spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

Ružencovej Panny Márie

spomienka

 8.10.

Sobota

18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)

+ Ján, Anna

 

Sv. Terézie z Lisieux, panny

a učiteľky Cirkvi

spomienka

 9.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša s vyslúžením sviatosti birmovania

Mons. Bernard Bober – Arcibiskup

10.30 sv. omša nebude

28. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Október je mesiac sv. ruženca, nezabúdajme na túto modlitbu
  • Milodary: novomanželia Majzeľovi 100 eur, novomanželia Madarovi 100 eur, novomanželia Iľkovi 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, z krstu Adama Kopča 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Zo zbierky na rádio Lumen 319.35 eur, Pán Boh zaplať za váš milodar
  • Upratovanie kostola: rodičia birmovancov