MISIJNÁ NEDEĽA 2016

známa aj ako Svetový deň misií
je dňom modlitieb za šírenie evanjelia
a zároveň
aj dňom solidarity s našimi bratmi
a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej 

Misie sú dielom milosrdenstva

Tohto roku bude Katolícka cirkev po celom svete sláviť už 90. výročie Svetového dňa misií (SDM), ktorý vymyslelo a do života Cirkvi postupne zaviedlo Pápežské misijné dielo na šírenie viery. V roku 1926 pápež Pius XI. rozhodol, že slávenie SDM sa bude konať v každej farnosti po celom svete, ako vynikajúci nástroj pre šírenie evanjelia. Tento deň je tradične spojený s finančnou zbierkou na podporu misií, z ktorého sú financované projekty na pomoc núdznym a ohlasovanie evanjelia na všetkých kontinentoch.

Tento rok slávime SDM v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva a preto sa bude niesť v duchu slov „Misie sú dielom milosrdenstva“. Inšpirovali nás slova Svätého Otca Františka, ktorý vo svojom Posolstve k tomuto dňu povedal: Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva, aby sme hľadeli na misie ad gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva – tak duchovného, ako aj materiálneho. Svätý Otec ďalej zdôrazňuje, že najvyšším a najdokonalejším vyjadrením Otcovho milosrdenstva voči ľudstvu je príchod svojho Syna na svet. On „nielenže hovorí o milosrdenstve a vysvetľuje ho príkladmi i podobenstvami, ale predovšetkým ho v sebe samom stelesňuje a vo svojej osobe predstavuje.“

SDM (zvaný aj Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá sa modlí za misie, slávi Eucharistiu a kde si členovia tejto rodiny navzájom prejavujú nielen duchovné, ale aj materiálne milosrdenstvo v prospech chudobných v misijných farnostiach a diecézach.