Liturgický program na 31. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 31.10.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša (s platnosťou zo slávnosti)

+ Michal, Mária

Féria
 01.11.

Utorok

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

14.00 pobožnosť na cintoríne

Všetkých svätých

slávnosť

prikázaný sviatok

 02.11.

Streda

07.00 sv. omša

Za duše v očisci

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Spomienka na všetkých

verných zosnulých

 03.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Za nové kňazské povolania

votívna sv. omša

 04.11.

Piatok

08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

O Božskom Srdci Ježišovom

1. Piatok v mesiaci

 05.11.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 06.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA FARNOSŤ

10.30 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

32. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Zo zbierky na misie 321.96 eur,  Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Longová Daniela, Ceľuchová Ľubica, Dobranská Mária
  • Ďakujem všetkým mladým, ktorí pripravili v nedeľu októbrovú pobožnosť