Liturgický program na 1. adventnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 28.11.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Anna a Ján – 35r. manž.

Féria
 29.11.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Ján Budzák

08.00 sv. spoveď

Féria
 30.11.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ondrej, Mária

Sv. Ondreja, apoštola

Sviatok

Hlavný patrón arcidiecézy

 01.12.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

Za nové kňazské a rehoľné povolania

votívna sv.omša

 02.12.

Piatok

08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

1. piatok v mesiaci

votívna sv. omša

 03.12.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Andrej a Anna Bujkovi

O Panne Márii

votívna sv. omša

 04.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

2. adventná nedeľa A

slávnosť

 

  • Milodary: z krstu Andreja Homlitáša 30 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Emília, Vožňáková Beáta, Faťalová Anna