Liturgický program na 2. adventnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 05.12.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Vincent

Féria
 06.12.

Utorok

18.00 sv. omša

Zdr. Anna

Sv. Mikuláša, biskupa

ľub. spomienka

 07.12.

Streda

06.00 sv. omša

Zdr. Mária Urbanová

Roráty

Sv. Mária z Nazareta

 08.12.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Za farnosť

18.00 sv. omša

+ Michal, Anna

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

slávnosť

Prikázaný sviatok

 09.12.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Andrej

Féria
 10.12.

Sobota

06.00 sv. omša

Zdr. rod. Bandurová

Roráty

Sv. Mária obraz a Matka Cirkvi

 11.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

3. adventná nedeľa A

slávnosť

 

  • Zo zbierky na charitu 259.20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • V utorok pozývam deti na mikulášsku sv. omšu
  • Stretko detí bude v sobotu o 14.00 na fare
  • V sákrestií si môžete zakúpiť vianočné oplátky po 0.80 centov
  • Milodary: bohuznáma rodina na vianočnú výzdobu 50 eur, bohuznáma sestra 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Havranová Ľubica, Tyniková Anna, Kmecová Anna