Liturgický program na Nedeľu Bohorodičky Panny Márie A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 02.01.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Štefan – 60r.

Sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Naziánského,

biskupov a učiteľov Cirkvi

spomienka

 03.01.

Utorok

18.00 sv. omša

Zdr. Jozef

Njasvätejšieho mena Ježiš

ľub. spomienka

 04.01.

Streda

18.00 sv. omša

+ Janka Kovková

Vianočná féria
 05.01.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Ján Valovčin

08.00 spoveď chorých

Za nové kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

 06.01.

Piatok

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

+ Anna

Zjavenie Pána

slávnosť

prikázaný sviatok

 07.01.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Helena Madárová

O Panne Márii

votívna sv. omša

 08.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

2. nedeľa po Narodení Pána

slávnosť

Krst Krista Pána

 

  • Do štvrtka je možnosť nahlásiť trojkráľové požehnanie domov sákristii
  • V pondelok večer sa budú písať úmysly sv. omší na január a február
  • Milodary: tri bohuznáme rodiny po 50 eur, bohuznáma sestra 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Mária, Urbanová Mária, Kočišová Milada