Liturgický program na nedeľu krstu Krista Pána A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 09.01.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Andrej, Mária

Féria
 10.01.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Anna, Štefan Gutovi

Féria
 11.01.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Ján Madar

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

 12.01.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Za pokoj v rod. Rokovej

Féria
 13.01.

Piatok

18.00 sv. omša – za účasti mladých

Zdr. a Bp Oľga

Féria
 14.01.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

Zdr. a Bp Ján – 50 r.

Féria
 15.01.

Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

2. nedeľa „ cez rok „ A

slávnosť

 

  • Kto má úmysel v tomto roku prijať sviatosť manželstva v našom chráme do konca mesiaca to nahláste na farskom úrade
  • V mene farnosti Fatimskej Panny Márie vo Vranove – Čemernom vás pozývam všetkých na pútnickú sv. omšu k Fatimskej Panne Márii 13.1. (piatok) v rámci 100. výročia fatimských zjavení. Program začne Večeradlom – modlitbou sv. ruženca o 17.00 hod., potom bude sviečkový sprievod po uliciach okolo kostola a zakončíme sv. omšou s príhovorom na tému Fatimy. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur, bohuznáma sestra 30 eur, bohuznáma rodina 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Košarová Anna, Urbanová Monika, Bartková Mária
  • Ďakujem Ferovi Jakubovi za vianočný stromček a za výzdobu Aničke Zelinkovej a mladým ktorí jej pomáhali