Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

18. – 25. januára 2017

Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Keď sa na jeseň v roku 2014 stretla nemecká prípravná skupina, hneď bolo jasné, že
materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov musí klásť dôraz na dve veci:

Na jednej strane má ísť o oslavu lásky a milosti Boha, ktorý človeka ospravedlňuje len z milosti, čím sa zároveň zohľadní základná úloha cirkví, poznačených reformáciou Martina Luthera. Na druhej strane je potrebné pomenovať bolesť, a to pre hlboké rozkoly, ktoré vyplynuli z reformácie a tiež treba otvorene si priznať vinu. Tak sa otvára možnosť, kráčať po ceste zmierenia.
Text apoštolskej exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium (Radosť evanjelia) bol napokon rozhodujúci pri voľbe témy Ženie nás Kristova láska ( 9). Vďaka tomuto veršu (2 Kor 5, 14) v kontexte s celou piatou kapitolou Druhého listu Korinťanom formulovala nemecká prípravná modlitbyskupina tému ekumenickej bohoslužby a Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2017.

Kristova láska nás ženie, aby sme boli svedkami

Kristova láska nás ženie modliť sa a zároveň robiť viac, ako je len modlitba za jednotu kresťanov. Spoločenstvá a cirkvi potrebujú Boží dar zmierenia, lebo on je prameňom života. Potrebujú ho však predovšetkým ako základ svojho spoločného svedectva vo svete: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal“ (Ján 17, 21).

Svet potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia bariéry, postavia mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene toho, ktorý nás zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista. Jeho Svätý Duch ukazuje cestu, ako možno dnes v jeho mene uskutočňovať zmierenie.

Keď v roku 2015 vznikol tento text, preukázalo mnoho ľudí a cirkví v Nemecku príklad zmierenia tak, že pohostinne prijalo veľké množstvo ľudí, ktorí ušli zo Sýrie, Afganistanu a Eritrey, ako aj zo západných pobaltských krajín a ktorí dúfali v nový život v istote. Praktická pomoc a mocné činy proti nepriateľstvu voči cudzincom boli jasným svedectvom zmierenia v nemeckej spoločnosti. Ako poslovia zmierenia sa cirkvi zasadzovali za to, aby bol utečencom poskytnutý domov a zároveň, aby sa zlepšili vzťahy v krajinách, z ktorých pochádzajú.

Konkrétna pomoc je pritom rovnako potrebná, ako aj spoločná modlitba za zmierenie a pokoj, aby práve ľuďom na úteku a v tiesni bola darovaná nádej a dôvera.

Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká v bohoslužbe a počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2017, aby našli ľudia pokoj a mohli sa stavať mosty. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry rozdelenia.

Modlitba

Trojjediný Bože, Otec, Syn a Duch Svätý,
ďakujeme ti za tento Týždeň modlitieb;
za to, že spoločne ako kresťania môžeme
tvoju prítomnosť zakusovať rovnakým spôsobom
Nech vždy spoločne oslavujeme tvoje sväté meno,
aby naďalej vzrastalo medzi nami zmierenie a jednota.
Amen.