Liturgický program na 4. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 30.01.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Anna

Féria
 31.01.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Mária, Jozef

08.00 – 10.00 sv. spoveď

Sv. Jána Bosca, kňaza

spomienka

 01.02.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Michal, Zuzana

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

 02.02.

Štvrtok

18.00 sv. omša

Zdr. Mária

Obetovanie Pána

sviatok

 03.02.

Piatok

08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

 04.02.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Florián

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 05.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

5. nedeľa „ cez rok „ A

slávnosť

 

  • V piatok Vám na konci sv. omše udelím svätoblažejské požehnanie hrdla
  • V nedeľu 5.2.2017 – karneval pre deti o 14.30h
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur a na opravu zvonov 50 eur, bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Kmecová Anna, Ivanková Emília, Šafová Veronika