Liturgický program na 3. veľkonočnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.5.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ján Madar

Sv. Jozefa, robotníka

ľub. spomienka

02.5.

Utorok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

+ Mária Kmecová

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

03.5.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Anna – 80r. + Jozef

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

sviatok

04.5.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Pavol, Mária

Za kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

05.5.

Piatok

07.30 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

06.5.

Sobota

07.00 mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Bronislaw

O Panne Márii

votívna sv. omša

07.5.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

4. veľkonočná nedeľa „A“

slávnosť

Dobrého pastiera

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod.
  • Začína mesiac  máj,  ktorý je mariánskym mesiacom, budeme sa modliť mariánsku pobožnosť pred sv. omšou
  • V stredu píšem úmysly sv. omší na máj a jún
  • Milodary: dve bohuznáme sestry na chrám po 50 eur, novomanželia Valovčinovi 100 eur, bohuznáma rod. 100 eur a bohuznáma sestra na účet našej farnosti 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Pančušková Mária, Martinková Veronika, Majzeľová Mária