Liturgický program na 7. veľkonočnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
29.5.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ján Andrejčin

Veľkonočná féria
30.5.

Utorok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

Za Božiu pomoc pre študentov

Veľkonočná féria
31.5.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Za jednotu kresťanov

Kántrový deň

01.6.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Mária Čonková – Benediková 80r.

Za povolania na kňazský stav

votívna sv. omša

02.6.

Piatok

07.30 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

03.6.

Sobota

14.30 sobášna sv. omša Orendáš – Tomková

18.30 Mariánske večeradlo

19.30 sv. omša – Turičná vigília

+ Mária Matisková 1.výr.

Veľkonočná féria
04.6.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

15.00 pobožnosť KBM

Zoslanie Ducha Svätého „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod.
  • Na budúci týždeň sú letné kántrové dni, obsahom kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov
  • Veriaci ktorí sa na slávnosť ZDS zúčastnia na speve hymnu Veni Creator možu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia
  • Ďakujem rodičom ktorí pomohli včera pri farskej opekačke a dievčatám Terezke, Evke, Vierke a Barborke za kosenie farského dvora
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Nemčíková Mária, Hutmanová Mária, Bobiková Monika