Liturgický program na 11. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.6.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Milan Varga

Féria
20.6.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Mária

Féria
21.6.

Streda

22.6.

Štvrtok

23.6.

Piatok

18.00 sv. omša + odprosujúca pobožnosť

Na úmysel kňaza

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

slávosť

24.6.

Sobota

08.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

slávnosť

25.6.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

12. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod.
  • Veriaci ktorí sa zúčastnia na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu na slávnosť Božského Srdca, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky
  • V piatok bude modlitbové trojdnie spoločenstva – modlitby matiek, program na nástenke
  • Kto chce isť do Levoče nech sa hlási u p. Ivankovej
  • 1. Sobota v Obišovcich – hláste sa u p. Bandurovej
  • Na budúcu nedeľu zbierka na dobročinné diela pápeža Františka
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Šuľáková Anna, Tirpáková Mária, Kroková Emília