Liturgický program na 17. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
31.7.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Milan

Sv. Ignáca z Loyoly

spomienka

01.8.

Utorok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

+ Michal

Sv. Alfonza Máriu de Liguori

Biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

02.8.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ rod. Tomečeková

Sv. Jozefa

votívna sv. omša

03.8.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Michal, Anna

Za povolania na kňazský stav

votívna sv. omša

04.8.

Piatok

08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

05.8.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Juraj Urban

Panny Márie v sobotu

votívna sv. omša

06.8.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

18. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

Premenenie Pána

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • V stredu 2.8 možno vo všetkých farských kostoloch získať úplné odpustky Porciunkuly, podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlibou Pána a vyznaním viery
  • Ďakujem za včerajšiu brigádu na fare
  • Milodary: novomanželia Gofusovi na chrám 100 eur, Michal Popaďák st. 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Kandalová Anna, Tokárová Marta, Dobranská Amália