MODLITBA K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII

michelangelo-pieta

 

Sedembolestná Panna Mária,
ty sláva nášho národa, ty radosť nášho ľudu,
s dôverou sa vinieme k tebe, k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu,
a s tebou velebíme nášho nebeského Otca.
On nás vytrhol z moci tmy
a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
S tebou, Mária, velebíme nášho Nebeského Otca.

Preblahoslavená Panna,
teba nám dal tvoj milovaný Syn za Matku,

keď si stála pri jeho kríži
a mala účasť na jeho vykupiteľskom utrpení.

Ty poznáš všetky naše úzkosti a bôle,
ty poznáš aj lásku nášho ľudu k tebe.
Ako si nás chránila v minulých stáročiach vo viere a v oddanosti Cirkvi,
buď nám mocnou ochranou a pomáhaj aj teraz.
Chráň nás pred hriechom,
pred bludnými náukami a konzumným spôsobom života
a upevňuj našu vernosť Kristovi.

S tebou Mária, velebíme tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Verní odkazu našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda,
ktorí ťa osobitne uctievali,

chceme si zachovať dedičstvo našich otcov.
Pomáhaj nám, Matka Cirkvi,
aby sme si zachovali neporušenú vieru

a oddanosť svätej Cirkvi a jej viditeľnej hlave pápežovi,
námestníkovi tvojho Syna tu na zemi.

Mária, svätyňa a nevesta Ducha Svätého,
pros za náš ľud, aby sa svetlom
a silou Božieho Ducha čím skôr uskutočnila jednota kresťanov
v jednej Kristovej Cirkvi.
S tebou, Mária, velebíme Ducha Svätého, tvorcu jednoty.

Matka Sedembolestná, chráň našu mládež,
nádej Cirkvi a národa, pred hriechom a každým zlom
a pomáhaj jej, aby rástla pod tvojou ochranou v múdrosti a milosti
a aby jej bol Kristus cestou, pravdou a životom.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.
Chráň našu vlasť od všetkého zla a pomáhaj jej predstaviteľom,
aby spravovali Slovensko v zhode s Božou vôľou,
v pravde, spravodlivosti a láske.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.
Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná,
ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša,
vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe.
Amen