Katolícka Cirkev si začiatkom novembra
pripomína dva významné sviatky.
Prvým je slávnosť Všetkých svätých (1. november).
Druhým významným sviatkom je
Spomienka na všetkých verných
zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky.

papez

10 KROKOV AKO SA STAŤ SVÄTÝM

Svätý Otec povedal: “Svätí nie sú nadľuďmi, ani sa nenarodili ako dokonalí.
Sú ako my, ako každý z nás. Sú to ľu
dia, ktorí skôr než dosiahli nebeskú slávu,
žili normálny život, s radosťami a bolesťami, námaham
i a nádejami.”
“Byť svätými nie je privilégiom niekoľkých…  je to povolanie pre všetkých.
Všetci sme preto pozva
ní kráčať cestou svätosti.”

Svätý Otec František prezradil niekoľko krokov, ako sa stať svätým:

  1. Spoznaj Božiu lásku a nasleduj Boha celým svojím srdcom.
  2. Venuj svoj život službe iným.
  3. Utrpenie a protivenstvá znášaj bez nenávisti.
  4. Maj radosť v srdci a odovzdávaj ju aj ostatným.
  5. Modli sa.
  6. Ži podľa blahoslavenstiev ( Mt 5:3-12).
  7. Maj jednoduché a pokorné srdce.
  8. Buď milosrdný, nie násilnícky.
  9. Trp s trpiacimi, raduj sa s radujúcimi.
  10. Buď tvorcom zmierenia a pokoja.

 

dušičkyBože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší,
prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam,kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. Amen.