Liturgický program na nedeľu Svätej rodiny „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.01.

Pondelok

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Zdr. Milan – 70r.

Panny Márie Bohorodičky

slávnosť

prikázaný sviatok

02.01.

Utorok

   
03.01.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Mária

Najsvätejšie meno Ježiš

ľub. spomienka

04.01.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Ester

Za nové kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

05.01.

Piatok

08.00 návšteva chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

Vigílna sv. omša zo slávnosti
06.01.

Sobota

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

+ Mária Fedorová

Zjavenie Pána

slávnosť

prikázaný sviatok

07.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Nedeľa krstu Krista Pána „B“

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 vianočná akadémia mladých, 23.00 Eucharistická adorácia s požehnaním na Nový rok
  • Ďakujem všetkým vám ktorí ste prijali do svojich príbytkov detí v rámci dobrej noviny
  • V sákrestii môžete zapisovať Trojkráľovú posviacku domov
  • Na slávnosť Zjavenia Pána požehnám Trojkráľovú vodu
  • Spovedať pred prvým piatkom budem iba pred sv. omšou, ku chorým pôjdem ako vždy v piatok
  • Dostali sme z Erka ďakovný list, ktorý vám prečítam
  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Ceľuchová Eva, Goffová Mária, Kušnírová Anna