Liturgický program na 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.05.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Vladimír 30r., Mária
Sv. Mateja, apoštola

sviatok

15.05.
Utorok
 07.00 sv. omša
Zdr. Anna 80r.
Veľkonočná féria
16.05.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Jozefína, František
Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
spomienka
17.05.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Ján
Veľkonočná féria
18.05.
Piatok
18.00 sv. omša
O pomoc Márie v starobe  a chorobe
Za jednotu kresťanov
votívna sv. omša
kántrový deň
19.05.
Sobota
20.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
+ Mária

Turíčna vigília
20.05.

Nedeľa

09.00  sv. omša
v Stankovciach
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

Zoslanie Ducha Svätého

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť. 
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.
  • Kto sa na budúcu nedeľu zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok
    získať úplné odpustky
  • Na budúci týždeň sú letné kántrové dni, obsahom je modlitba za jednotu kresťanov.
  • V sobotu pokračujú stretká detí na fare.
  • Ďakujem za brigádu na fare a okolo kostola ženám a rodičom našich detí.
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Popaďáková Emília, Vožňáková Beáta, Faťolová Anna