Liturgický program na 9. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.06.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Jozef, Mária
Féria
05.06.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Michal, Anna, Jozef
Sv. Bonifáca,
biskupa a mučeníka

spomienka

06.06.  
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Zuzana – 80r.

  Sv. Jozefa
votívna sv. omša
07.06.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ rod. Madarová, Urbanová
 Za kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

08.06.
Piatok
18.00 sv. omša + odprosujúca pobožnosť
Zdr. Michal Kmec – 60r.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

slávnosť

09.06.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Ružena
Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie

spomienka

10.06.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

10. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť  a po skončení voľba novej horliteľky RB a horliteľov ruží, prosím všetkých o účasť;
  • Vo štvrtok sme slávili slávnosť Božieho Tela, ďakujem za účasť a prípravu oltárikov;
  • Od pondelka 4.6. do piatku 8.6. bude v našej farnosti program pre deti: „Vypni telku zapni seba“,  každý deň od 16.00 do 18.00 hod., mladí pozývajú všetky deti, potom v sobotu stretko už nebude;
  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť BSJ, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky;
  • V júni sa piatkami budeme spoločne modliť spievané litánie k BS; upratovanie kostola v sobotu: 
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Ceľuchová Ľubica, Kuhejdová Helena, Nemčíková Anna