Liturgický program na 12. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.06.
Pondelok
 18.00 sv. omša
+ Janka Kovková
Féria 
26.06.
Utorok
 13.30 Pohrebná sv. omša
Féria
27.06.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Václav Bandura
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
28.06.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Za veriacich farnosti
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

  spomienka

29.06.
Piatok
07.00 sv. omša
+ Mikuláš, Oľga, Dušan

18.00 sv. omša – za účasti mladých
Za študentov a mladých našej farnosti

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

PRIKÁZANÝ  SVIATOK

30.06.
Sobota
08.00 sv. omša
Za zdr. Bibiány
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
01.07.

Nedeľa

 

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša


13. nedeľa v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého otca Františka;
  • Stretko detí na fare dnes o 15.30, bude to posledné stretnutie pred prázdninami, pozývame všetky deti, ktoré chodievali počas roka na stretnutia;
  • Na budúci týždeň v piatok, sobotu a nedeľu bude modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby matiek, program na nástenke;
  • 7.7.  Fatimská sobota v Obišovciach, predbežne sa hláste u p. Bandurovej;
  • Kto by ešte chcel knihu o novej blahoslavenej Anke Kolesárovej, zapíšte sa v sákristii, aby sme mohli knihu doobjednať, cena 5 eur;
  • Milodary: novomanželia Hoľanovi zo svadby na chrám 100, novomanželia Irhovi 100 eur;
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Urbanová Mária; Popaďáková Mária, Kurišková Helena