Liturgický program na 13. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.07.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. Mariany s rod.

Návšteva Panny Márie
  sviatok

03.07.
Utorok
 07.00 sv. omša
Zdr. Ján
Sv. Tomáša, apoštola
  sviatok
04.07.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Peter, Anna
O sv. Jozefovi
votívna sv. omša
05.07.
Štvrtok   
08.30 sv. omša
Zdr. Anna, Verona 

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov

slávnosť

06.07.
Piatok
08.00 sv. spoveď chorých
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ
O Najsvätejšom Srdci 
Ježišovom
votívna sv. omša
1. piatok mesiaca
07.07.
Sobota
09.00 sv. omša + Mariánske večeradlo   v Obišovciach

Fatimská sobota
08.07.

Nedeľa

 

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša


14. nedeľa v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 15.00 pobožnosť Korunky BM s Eucharistickým požehnaním a potom ukončenie modlitbového trojdnia
  • 7.7. Fatimská sobota v Obišovciach, stále sa môžte hlásiť u p. Bandurovej, čas odchodu upresním neskôr
  • Na budúci víkend je odpustová slávnosť v Levoči, prihlásiť sa môžete čo najskôr u p. Ivankovej
  • o. Leander Pietras OSPPE na budúcu nedeľu o 11.00 h. v Bazilike vo Vranove bude sláviť ďakovnú sv. omšu
    z príležitosti 60. výročia kňazskej vysviacky
  • Milodary: Bohuznámy Rastislav na chrám obetoval 100,- eur a novokňaz Miroslav Dargaj 100,- eur;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Urbanová Monika, Košarová Anna, Kočišová Milada