Liturgický program na 17. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.07.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Anna, Ján, Michal

 Féria

31.07.
Utorok
07.00 sv. omša + sv. spoveď
+ Anna, Vladimír
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka
01.08.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. pre deti a vnúčatá
sv. Alfonz Máriu de Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
02.08.
Štvrtok   
07.00 sv. omša 
+ kňaz Jozef
Za povolania na kňazský stav

votívna sv. omša

03.08.
Piatok
08.00 sv. spoveď chorých
17.00 Eucharistická poklona

18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ
O Najsvätejšom Srdci 
Ježišovom
votívna sv. omša
1. piatok mesiaca
04.08.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša 
Za Júliusa a Ruženu – 45. r. manželstva
O Panne Márii
votívna sv. omša

 

05.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
za čl. ružencového bratstva

10.30 sv. omša

18. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Dnes bola zbierka na finančné zabezpečenie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej o čo nás prosil p. arcibiskup listom, ktorý zaslal do našej farnosti;
  • Milodary: novomanželia Serafinovi 100 eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Pasternáková Mária, Slezáková Mária, Tomečková Oľga;  PBZ