Liturgický program na 18. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.08.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Mária
Premenenie Pána
sviatok
07.08.
Utorok
07.00 sv. omša
Zdr. Jozef a Helena 50r. manželstva
Féria
08.08.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Anna, Juraj Urban
Sv. Dominika, kňaza

spomienka

09.08.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Alžbeta
Sv. Terézie Benedikty z Kríža
(Edity Steinovej), panny a mučenice,
patrónky Európy
sviatok
10.08.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Michal Urban

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
sviatok
11.08.
Sobota
08.00 sv. omša 
+ Anna, Jozef Valovčin
Sv. Kláry, panny
spomienka
12.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
za čl. ružencového bratstva

10.30 sv. omša

19. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 15.00 KBM, potom výmena ružencových tajomstiev;
  • Zbierka na finančné pokrytie slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej činila 361.45 eur PBZ;
  • Ďakujem bohuznámej sestre, ktorá finačne pokryla nové epedy do kostola a rovnako za darovanie kvetov do chrámu;
  • Od novembra sa v  našej farnosti každý pondelok po sv. omši konajú modlitby otcov, kto by mal záujem bude srdečne vítaný;
  • Milodary: bohuznáma rod. 50 eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hričáková Mária, Valigová Anna, Onušková Anna;   PBZ