INFORMÁCIE

Slávnosť  blahorečenia

Organizačné pokyny pre účastníkov slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 o 10.00 hod. v Košiciach na štadióne TJ Lokomotíva, Čermeľská cesta 1. 

PARKOVANIE

 • Pripravené sú záchytné parkoviská pri Hypermarkete TESCO a OBI (zo smeru od Prešova) pri OC OPTIMA (zo smeru od Rožňavy).
 • Kyvadlová doprava bude premávať nepretržite v čase od 600 počas celého dňa zo záchytných parkovísk a zo železničnej a autobusovej stanice, priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva Košice. Táto kyvadlová doprava (od Hypermarketu TESCO – autobusy, od OC OPTIMA a zo Staničného námestia električky) je na to špeciálne určená, bude riadne  OZNAČENÁ a BEZPLATNÁ.
 • Po skončení slávnosti bude fungovať kyvadlová doprava opačným smerom, na záchytné parkoviská a železničnú stanicu podľa potreby až do 1700
 • Nesnažte sa prosíme, dostať autom do tesnej blízkosti štadióna, viaceré komunikácie budú uzavreté, prípadne s obmedzenou premávkou i parkovaním. Využite záchytné parkoviská.
 • Informácie o parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Lumen na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní záchytných parkovísk určených pre autobusy aj autá.

 

VSTUP DO PRIESTOROV ŠTADIÓNA

 • Vstup bude možný od 600 ráno.
 • Vstup na štadión je BEZPLATNÝVOĽNÝ!
 • Na slávnosť môže prísť každý, aj ten kto sa neregistroval.

(Odporúčame  prísť do Košíc v dostatočnom predstihu, počítajte aj s presunom zo záchytného parkoviska.)

BRÁNY NA ŠTADIÓN

 • Čermeľskej cesty – pre verejnosť.
 • Kavečianskej cesty
  • kňazi – na základe celebretu
  • pozvaní hostia – na základe vstupenky
  • imobilný – na základe ZŤP preukazu + jeden sprevádzajúci.
 • Pre nepočujúcich bude v areáli štadióna vyhradená osobitná zóna v sektore B3.
 • Vzhľadom na jestvujúcu kapacitu tribún štadióna, lístky na sedenie boli rozdelené podľa kľúča rovnomerným dielom, sú určené pre starých a chorých, ostatní nech záujmu miesto na zelenej ploche, ktorá bude rozdelená na štyri sektory (odporúčame si doniesť skladacie stoličky, prípadne karimatky alebo podsedák, pršiplášť, šiltovku, fľašu vody, pravidelne užívané lieky a osobné doklady).

 

ROZDÁVANIE SV. PRIJÍMANIA

 • Sväté prijímanie sa bude rozdávať v každom sektore. Miesto bude označené dáždnikom červeno-bielej farby.
 • Bude možnosť prijať aj bezlepkovú Eucharistiu, rozdávajúci budú označení modro-bielym dáždnikom.

 

UCTENIE SI RELIKVIE

 • Po skončení slávnosti bude možnosť uctiť si relikviu novej blahoslavenej Anny Kolesárovej, tá bude slávnostne prenesená na miesto na to vyhradené (zelená plocha vedľa štadióna, viď mapka).

 

MINIŠTRANTI

 • Nebude pre nich vyhradený samostatný sektor.

 

ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA

 • Celý areál štadióna bude monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom.
 • Do priestorov štadióna je zakázané vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli byť považované za zbrane. (Za takýto predmet sa považuje aj dáždnik.)
 • Je zakázaný vstup so psom.
 • V celom areáli je prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a omamných látok. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok nebude možný vstup do areálu štadióna.
 • Je zakázané vnášať akékoľvek vlajky, transparenty, reklamné predmety a letáky propagujúce akúkoľvek politickú stranu, hnutie, značku, projekt alebo podujatie.
 • V priestoroch štadióna je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu organizátora vykonávať akúkoľvek propagačnú alebo petičnú činnosť a akýkoľvek predaj alebo rozdávanie predmetov. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených zákazov môže byť návštevník vyvedený z miesta konania podujatia.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
 • Účastník slávnosti blahorečenia  berie na vedomie, že celá slávnosť bude naživo vysielaná vo viacerých médiách za účelom potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a budú zhotovované fotografie, filmy alebo audio a audiovizuálne záznamy počas slávnosti a môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady dotknutej osobe. Dokumentovanie slávnosti a následné spracúvanie audiovizuálnych materiálov je oprávneným záujmom organizátora slávnosti blahorečenia.

Celý program, všeobecné organizačné pokyny a informáciu o OOU, nájdete na webstránke www.annakolesarova.sk alebo na FB profile Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty.

V prípade potreby volajte Infolinku: +421 948 277 219