Liturgický program na 3. cezročnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.01.
Pondelok
16:00 sv. spoveď

18:00 sv. omša
+ Ján, Mária

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
29.01.
Utorok
07:00 sv. omša + sv. spoveď
+ kňaz Jozef a Anton
Féria 
30.01.  
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Helena

Sv. Jozefa,
votívna sv. omša

31.01.
Štvrtok   
07:00 sv. omša + spoveď chorých
+ Silvius
Sv. Jána Boska,
kňaza
spomienka 
01.02.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša 
Za živých a + členov BBSJ
O Najsvätejšom Srdci 
Ježišovom
votívna sv. omša
1. piatok mesiaca
02.02.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo
08:00 sv. omša

Za členov RB
Obetovanie Pána
sviatok
03.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

 10.30 sv. omša 

4.nedeľa
v cezročnom období „C“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť,  potom ukončenie modlitbového trojdnia;
  • Na nástenke si môžete prečítať list rektora KU v Ružomberku ktorý nám poslal;
  • Dnes je zbierka na UPC a ACM
  • V stredu si pripomenieme 26. výročie biskupskej vysviacky nášho p. arcibiskupa;
  • Manželia našej farnosti, ktorí si tento rok pripomínate 25. výr. manželstva sa prosím prihláste u mňa v sákristii po ktorejkoľvek sv. omši; Ďakujem
  • V sobotu, na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať  hromničné  sviece, ktoré  využívame počas roka pri modlitbe zvlášť v ťažkých chvíľach.
  • V nedeľu bude zbierka na náš chrám, PBZ
  • Upratovanie kostola: Pančušková Zuzana, Godová Anna, Kotuľáková Anna